งานสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม

Instrument Calibration
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งในและนอกสถานที่ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุมพารามิเตอร์กว้างขวางที่สุด
(ปัจจุบันได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005) และจากสถาบัน ANAB (USA)จึงเป็นเครื่องยืนยันห้องปฎิบัติการสอบเทียบ
ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้นให้มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน

Pressure Transmitter Calibration

Level Switch Calibration 

Temperature & Sensor RTD (PT100) Calibration 

Temperature & Humidity Calibration 

Oven Calibration

PH-Meter, Conductivity, Turbidity Meter Calibration 

Ultrasonic Clamp-On Flow  Meter Calibration 

 

Visitors: 36,518