Analogs input 8 chanal Link

Analogs Input 8 chanal  อนาล็อคอินพุท 8 Ch. โมดูลสื่อสารระยะไกล โมดูล Modbus RTU  RS-485

คุณลักษณะ

§โมดูลเป็น 8 อนาล็อคอินพุต, การสื่อสารผ่าน RS485 อินเตอร์เฟซ
§โมดูลใช้มาตรฐาน Modbus RTU, รองรับชนิดของซอฟแวร์ PLC, DCS และ โมดูลแหล่งจ่ายไฟ

การสื่อสาร

§การสื่อสารวงจรที่มีป้องกันฟ้าผ่า,ป้องกันการรบกวน
§ การสื่อสารรูปแบบ Address สามารถกำหนดโดย Software
Visitors: 39,094