ยกระดับกระบวนการผลิตอาหารด้วย IOT

Fuyuutech IOT Scada กับการยกระดับกระบวนการผลิตอาหาร
ปัจจุบันเราต่างเผชิญกับวิกฤติ Covid-19 ทำให้อุตสาหกรรมอาหารให้ความสนใจ ระบบ IOT Scada , Automatic ,Robot และเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของยุค NEW NORMAL การนำเทคโนโลยีอัตโนมัติ และ IOT มาใช้ถือว่าตอบสนองความต้องการของยุค NEW NORMAL ได้ดีมาก สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัย เทคโนโลยีจึงช่วยปรับปรุงการผลิต ระบบได้มาตรฐานปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง ลดต้นทุน ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ข้อดีของระบบอัตโนมัติ เพิ่มปริมาณสินค้าหรือเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงความทนทานของกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงความสอดคล้องของการผลิต
Fuyuutech IOT Scada คือ ซอฟแวร์ที่ช่วยรวบรวมข้อมูล ( Big Data ) มาวิเคราะห์ ประมวลผล แจ้งเตือน และแสดงผลเพื่อช่วยในการวิเคราะปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจวัดสถานะหรือปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด 9 กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
1. กระบวนการควบคุมอุณหภูมิ
2. กระบวนการควบคุมแรงดัน
3. กระบวนการทำให้แห้ง
4. กระบวนการควบคุมความชื้น
5. กระบวนการควบคุมส่วนผสม
6. กระบวนการฆ่าเชื้อ
7. กระบวนการควบคุมคุณภาพ
8. การนับ Stock
9. การวัด Cycle Time
ดังนั้น Fuyuutech IOT Scada จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในขบวนการควบคุมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมมีการการติดตามตลอดเวลาและรายงานผลแบบออนไลน์ตลอด 24 ชม. และนำมาซึ่งการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเพิ่มผลผลิตรวมถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้นซึ่ง Main Function ของ Fuyuutech IOT Scada คือ
1. Monitoring and Control online
2. OEE Analytic
3. Smart Energy
4. Smart Maintenance
Visitors: 53,535