Machine Monitoring

Fuyuutech IOT Scada "Machine Monitoring "
-ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้แบบ Real Time พร้อม Monitor
-วิเคราะห์ ค่าพลังงานที่ใช้ไปเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสูดและลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
-ทำรายงานออกมาในรูปแบบ Excel ได้ทันที

...................................................................................

สนใจสินค้าหรือบริการติดต่อสอบถาม
FUYUUTECH INNOVATION Co.,Ltd
www.fuyuutech.com
Tel : 02-101-9495 , 065-693-6515 , 065-539-8965
Line@ : @IOTSCADA
Email : info.fuyuutech@gmail.com
 
Visitors: 57,144