Weave Machine Monitoring

Fuyuutech IOT Scada "Weave Machine Monitoring"

-ออกแบบและติดตั้ง Fuyuutech IOT Scadaกับเครื่องท่อตาข่ายสำหรับงานการเกษตรและงานอุตสาหกรรม

-Monitor สถานะเครื่องจักร กระบวนการผลิต ค่าการผลิต แบบ Real Time

-วิเคราะห์ OEE (ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร)

-Report to Excel

.............................................................................
สนใจสินค้าหรือบริการติดต่อสอบถาม

FUYUUTECH INNOVATION Co.,Ltd
www.fuyuutech.com
Tel : 02-101-9495 , 065-693-6515 , 065-539-8965
Line@ : @IOTSCADA
Email : info.fuyuutech@gmail.com
Visitors: 59,010