IOT SCADA คืออะไร ?

2021 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากมายหนึ่งในวิกฤติที่มีผลกระทบอย่างมากคือวิกฤต Covid-19 ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพและปรับตัวให้เข้าสู่ Industry 4.0 หรือ Smart Factory โดยการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ รวมถึงนำมาเพิ่มประสิทฺธิภาพในทำงาน เพิ่มผลผลิต ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ลดต้นทุน และเกิดผลกำไรที่คุ้มค่าในระยะยาว
ในปัจจุบัน คือ ยุคของ Industry 4.0 เป็นการก้าวสู่การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น Smart Factory หรือ Smart Industry ซึ่งเป็นยุคที่ Technology และ Internet มีบทบาทสำคัญและเป็นการผสมผสานระหว่างระบบออโตเมชั่นในสายการผลิตกับ IoT เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตได้เร็วขึ้นด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น และลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตทำให้ต้นทุนลดลงอย่างชัดเจน
Visitors: 53,535